csakadal.hu elnevezésű weboldal általános szerződési feltételei a regisztrált felhasználók számára

*REGISZTRÁCIÓS ÁSZF*

Hatályos 2021. április 28. napjától

Bevezető

Jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: „ÁSZF/Regisztrációs ÁSZF”) a Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesülete (a továbbiakban: „Üzemeltető”) Weboldala ingyenes használatának feltételeit a tartalmazza, és a Weboldalon személyek és az Üzemeltető között létrejött szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Szerzői Megbízási Szerződés vonatkozásában a Szerzői Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentum tartalmazza a szerződési feltételeket („Szerzői ÁSZF”). A Szerzői Megbízási Szerződést kizárólag az Ingyenes Megbízási Szerződés megkötését, annak hatályba lépését követően lehet megkötni, és azzal együttesen maradhat hatályban.

Az Előadóművészi Megbízási Szerződés vonatkozásában az Előadóművészi Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentum tartalmazza a szerződési feltételeket („Előadóművészi ÁSZF”). Az Előadóművészi Megbízási Szerződést kizárólag az Ingyenes Megbízási Szerződés megkötését, annak hatályba lépését követően lehet megkötni, és azzal együttesen maradhat hatályban.

Az Ingyenes Megbízási Szerződés megkötését követően mind Szerzői, mind Előadóművészi Megbízási Szerződés megköthető, azok egymás hatályát nem érintik.

A Regisztrált Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat elektronikus formában jelen szerződés aláírása előtt megismerte, azokat elfogadta.

1.    A szolgáltatás leírása

1.1.    A csakadal.hu elnevezésű weboldal (továbbiakban: „Weboldal”) tulajdonosa és üzemeltetője az Üzemeltető. A Weboldal arra szolgál, hogy ott dalszerzők és dalok más szerzői jogi jogosultjai még nyilvánosságra nem hozott zeneműveket tudjanak bemutatni annak érdekében, hogy azok első nyilvánosságra hozatalára másnak engedély adjanak, továbbá a Weboldalra regisztráló személyek, előadóművészek a Weboldalra feltöltött zeneművek között tudjanak keresni, és azok nyilvánosságra hozatala érdekében a kiválasztott mű vonatkozásában felhasználási szerződést tudjanak kötni, úgy, hogy a felhasználási szerződést a Weboldal segítségével a felek nem csak érvényesen megkötik, de teljesítik is, a jogdíjat is megfizetik.

1.2.    Az Üzemeltető adatai:

Cégnév: Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesülete
Nyilvántartási szám: 01-02-0013226
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék
Székhelye és levelezési cím: 1051 Budapest, Nádor utca 19. 3. em. 11/A.
Adószáma: 18133648-1-41
Elektronikus elérhetősége: csakadal@csakadal.hu

2.    A Felek tevékenysége és jogállásuk

2.1.    A „Szerző” jelen szerződés értelmében olyan Regisztrált Személy, aki a Hitelesítést követően a Weboldalra Zeneművet tölt fel, amelyek vonatkozásában nyilatkozik, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 4. § (1), 9. §, 106. § (1) szerint azok szerzője vagy a szerzői jog más olyan jogosultja, és aki a rá vonatkozó ÁSZF elfogadását követően, annak megfelelően Felhasználási Szerződés megkötésére jogosult, és aki foglalkozása körében szerzői művek írásával, alkotással, közvetítésével foglalkozik, és így üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében azért veszi igénybe a Weboldal szolgáltatását, hogy ott a Zeneművek felhasználására engedélyt adjon.

2.2.    Az „Előadóművész” jelen szerződés értelmében olyan Regisztrált Személy, aki a rá vonatkozó ÁSZF elfogadását követően, annak megfelelően a Felhasználási Szerződést felhasználóként megköti, és aki foglalkozása körében előadóművészi tevékenységet folytat, üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében veszi igénybe a Weboldal szolgáltatását.

2.3.    „Zenemű” jelen szerződés értelmében: az Szjt. 1. § (1), (2) a) illetve e) pontja, (3) bekezdése értelmében szerzői műnek minősülő alkotás, ami vagy zenemű dallammal és szöveggel, vagy zenemű dallammal, szöveg nélkül, vagy zeneszöveg dallam nélkül.

2.4.    „Feltöltés”: A Szerző a Weboldalra a Regisztrációt és a Hitelesítést követően Zeneműveket tölthet fel a célból, hogy azokat a többi regisztrált személynek megmutassa, érzékelhetővé tegye, majd Felhasználási Szerződést kössön. A Feltöltés a Weboldalon, mint zárt rendszeren történő érzékelhetővé tételt jelent tartós másolatkészítésre nem alkalmas módon digitális formában, ami lehetővé teszi, hogy a többi regisztrált felhasználó a Zeneművet érzékelje, és azok között keressen.

2.5.    „Felkínált Zenemű”: A Szerző által a Feltöltéssel érzékelhetővé tett Zeneművek vonatkozásában a Feltöltés felhasználási szerződés megkötésére tett írásbeli ajánlattételnek minősül, és feltöltött Zenemű Felkínált Zeneműnek minősül. Amennyiben az ajánlatot a Weboldalon regisztrált más személy elfogadja, akkor a Felhasználási Szerződés érvényesen, a Szerző további nyilatkozattétele nélkül létrejön.

2.6.    „Felhasználási Szerződés” A Szerzői és az Előadóművészi ÁSZF-ben részletezettek szerint a Szerző és az Előadóművész által a Weboldal használata útján a Felkínált Zeneművek tekintetében az Szjt. V. fejezete értelmében megkötött felhasználási szerződés.

2.7.    „Szerzői Megbízási Szerződés”: A Szerző és az Üzemeltető között a Szerzői ÁSZF elfogadásával a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:293. § szerint létrejött tartós közvetítői szerződés, amely alapján az Üzemeltető a Szerzőnek technikai segítséget, felületet biztosít annak elősegítésére, hogy a Szerző a Weboldalt használó harmadik személy Előadóművészekkel Felhasználási Szerződést kössön, az Üzemeltető a Felhasználási Szerződés ellenértékeként fizetendő jogdíj átvételére és annak a Szerző számára történő tovább-fizetésre jogosult és köteles, és amely szolgáltatásért a Szerző jutalék fizetésére köteles az Üzemeltetőnek. A Szerzői Megbízási Szerződés nem minősül fogyasztói szerződésnek, mivel egyik fél sem fogyasztó.

2.8.    Az Üzemeltető mind a Regisztrált Személytől, mind a Szerzőtől, mind az Előadóművésztől független, önálló szolgáltatási tevékenységet folytat.

2.9.    „Előadóművészi Megbízási Szerződés”: Az Előadóművész és az Üzemeltető között a Weboldal használata érdekében a Ptk. 6:280. § szerint létrejövő ingyenes megbízási szerződés, amely alapján az Üzemeltető az Előadóművésznek technikai segítséget, felületet biztosít annak elősegítésére, hogy az Előadóművész a Weboldalt használó harmadik személy Szerzőkkel Felhasználási Szerződést kössön. Az Előadóművész ezen szolgáltatást ingyen veszi igénybe, annak használatáért az Üzemeltetőnek díj fizetésére nem köteles. Az Előadóművészi Megbízási Szerződés nem minősül fogyasztói szerződésnek, mivel egyik fél sem fogyasztó.

2.10.    A „Regisztrált személy” az a személy, aki a Weboldal ingyenes használatára a Regisztrációs ÁSZF elfogadásával regisztrált, és akivel ilyen módon az Üzemeltető az Ingyenes Megbízási Szerződést megkötötte. Regisztrált Személy nagykorú, cselekvőképes természetes személy vagy jogi személy egyaránt lehet.

2.11.    A Regisztrált személy kijelenti, hogy az Üzemeltetővel fennálló jogviszonyát jelen ÁSZF rendezi, amennyiben van saját ÁSZF-je, annak alkalmazását kizárja.

2.12.    A jelen ÁSZF az ÁSZF elején megjelölt naptól kezdődően visszavonásig, illetve módosításig hatályos. Az ÁSZF aktuális és korábbi változatai mindenkor elérhetőek a Weboldal ÁSZF aloldalán. Az Üzemeltető jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor, egyoldalúan módosítani a Weboldal ÁSZF aloldalán történő közzététellel.

2.13.    Amennyiben az Üzemeltető úgy ítéli meg, hogy az ÁSZF módosítása a szerződő felek jogait és kötelezettségeit érinti (érdemi változás), úgy a módosítás hatálybalépését legalább 5 (öt) nappal megelőzően a módosított ÁSZF-et a Weboldalon közzéteszi, továbbá arról a vele szerződő személyt a regisztrációkor megadott e-mailcímre küldött e-mail útján is értesíti. Amennyiben az Üzemeltetővel szerződött személy a változásokkal nem ért egyet, a Szerződést a módosított ÁSZF hatályba lépése előtt jelen ÁSZF szerint felmondhatja és kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését.

2.14.    Amennyiben az Üzemeltető úgy ítéli meg, hogy az ÁSZF módosítása a szerződő felek jogait és kötelezettségeit nem érinti (formai változás pl. elírás kijavítása, számozás módosítása, bekezdés áthelyezése), az Üzemeltető nem köteles a módosításról a vele szerződött személyt tájékoztatni.

2.15.    A Szerzői Megbízási Szerződés vagy az Előadóművészi Megbízási Szerződés megszűnésével vagy megszüntetésével a szerződő felek között az Ingyenes Megbízási Szerződés is hatályát veszti.

3.    A Regisztráció eredményeképpen létrejövő Ingyenes Megbízási Szerződés

3.1.    A Weboldalt csak az e pontban részletezett Regisztrációt követően lehet használni. A Regisztráció után a Weboldal ingyenes szolgáltatásait lehet igénybe venni.

3.2.    A Regisztráció a Regisztrált Személy és az Üzemeltető között a Ptk. 6:280. § szerinti megbízási szerződést hoz létre (a továbbiakban: „Ingyenes Megbízási Szerződés”). Az Ingyenes Megbízási Szerződés keretében az Üzemeltető egy zárt felületet biztosít a Regisztrált Személynek arra, hogy ott mások által feltöltött Zeneművek között keressen, azokat érzékelje, azokba belehallgasson, amelyért a Regisztrált Személy díj fizetésére nem köteles. Az Üzemeltető pénzügyi műveletet nem hajt végre, megbízást semmilyen eljárásra, jognyilatkozat megtételére nem kap, a keresések, érzékelések sikeréért való felelősségét kizárja.

3.3.    A természetes személy Regisztrált Személy személyesen, a jogi személy Regisztrált Személy a törvényes képviselője útján regisztrálhat a Weboldalon a Regisztrációs ÁSZF elfogadásával és az e pontban részletezett adatok megadásával (a továbbiakban együttesen: „Regisztráció”).

3.4.    A Regisztráció az Ingyenes Megbízási Szerződés megkötésére tett ajánlatnak minősül. A regisztráló személy az adatokat a regisztrációs űrlap kitöltésével pontosan köteles megadni, a jelen ÁSZF rendelkezéseit kifejezetten elfogadni. Az Üzemeltető köteles a szerződés megkötésére vonatkozó jognyilatkozat megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. Az Ingyenes Megbízási Szerződés akkor jön létre, amikor az Üzemeltető a szerződés megkötésére vonatkozó jognyilatkozatot a regisztrációt jóváhagyása útján elfogadja, és az a regisztráló személy által megadott emailcímre megérkezik. 

3.5.    Az Üzemeltető oldalán nem áll fenn szerződéskötési kötelezettség. Amennyiben az Üzemeltető az ajánlatot kifejezetten elutasítja, vagy a Regisztrációt egyébként nem hagyja jóvá, nem jön létre a szerződés. Az Üzemeltető az elutasítást nem köteles indokolni.

3.6.    A regisztrációt végző természetes személy a személyazonosságát a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett https://niszavdh.gov.hu oldalon a regisztrációs űrlap aláírásával, és az aláírt űrlap visszaküldésével igazolja (a továbbiakban: „Hitelesítés”). A https://niszavdh.gov.hu rendszer feladata az elektronikus aláírással, bélyegzővel nem rendelkező felhasználók számára elektronikusan hitelesített dokumentumok létrehozása az elektronikus ügyintézésben való felhasználásra, amelynek működéséért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

3.7.    A Hitelesítés előfeltétele, hogy a regisztrációt végző személy a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszeréhez, az ún. ügyfélkapuhoz hozzáféréssel rendelkezzen, amit a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kormányhivatalnál tud igényelni. Az Ügyfélkapu a https://magyarorszag.hu Kormányzati Portálon az ugyfelkapu.magyarorszag.hu oldalon érhető el. Az ügyfélkapu működéséért, annak igényléséért, technikai vagy más hozzáférési problémákért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

3.8.    A regisztrációt végző személy elfogadja, hogy sem az AVDH működésére, esetleges üzemzavarára, sem a regisztráló személy általi hozzáférésére, annak igénylésére, és ezzel kapcsolatos bármilyen ügyintézésre az Üzemeltetőnek nincsen ráhatása.

3.9.    Bármely jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.

3.10.    Az Ingyenes Megbízási Szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A szerződéskötés technikai lépéseit jelen ÁSZF regisztrációról és hitelesítésről szóló 3. pontja tartalmazza, és addig nem minősül írásba foglalt szerződésnek, amíg a Hitelesítés meg nem történt. A Hitelesítést követően a szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

3.11.    A Regisztráció során a következő adatok megadása kötelező:

3.11.1.    Természetes személy Regisztrált Személy esetében:

a) teljes neve, ami megegyezik a személyi igazolványában szereplő névvel
b) anyja születési neve:
c) születési név,
d) születési hely,
e) születési idő
f) e-mail címe
g) választott jelszó
h) bankszámlaszám 
i) adószámmal rendelkezik-e (igen/nem) 

3.11.2.    Jogi személy Regisztrált Személy esetében:

j) elnevezés, ami megegyezik a cégkivonatban szereplő elnevezéssel
k) székhely, ami megegyezik a cégkivonatban szereplő székhellyel
l) adószám
m) ÁFA fizető vagy nem ÁFA fizető (igen/nem)
n) cégjegyzékszám
o) képviselő neve, tisztsége
p) e-mail címe
q) választott jelszó
r) bankszámlaszám

3.12.    A Regisztrált Személy kijelenti és helytállni köteles azért, hogy a megadott adatok valósak, és jogi személy esetében azért, hogy a regisztrációt személyesen végző személy a nyilatkozat megtételére jogosult. Ha a regisztrációt képviselőként végzi, akkor a regisztrációt személyesen végző személy kijelenti, hogy képviseleti joggal rendelkezik az adott nyilatkozat megtételére. Ezen kötelezettség megszegése jelen ÁSZF súlyos megszegésének minősül.

3.13.    Az Üzemeltető jogosult a regisztrációt személyesen végző személy személyazonosságának egyéb módon történő ellenőrzésére, további hitelt érdemlő igazolás (pl. személyi igazolvány szkennelt képe) bekérésére.

3.14.    Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a megadott személyes adatokat, céges adatokat és a képviseleti jogot leellenőrizze, és amennyiben a regisztrációt végző személy nem azonos a természetes személyként megjelölt Regisztrált Személlyel, vagy nem azonos a jogi személy Regisztrált Személy törvényes képviselőjével, vagy az azonosság tekintetében kétség merül fel, akkor a Regisztrációt elutasítsa.

3.15.    Az adatokban bekövetkező esetleges változásokat a Regisztrált Személy köteles 2 munkanapon belül a Weboldalon átvezetni, a regisztrációt módosítani, ennek elmaradásáért felel. A képviseleti jog módosításának bejelentését a változás előtti vagy utáni személy is megteheti.

3.16.    A jogi személy Regisztrált Személy szavatolja, hogy nem áll felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt.

3.17.    Az Üzemeltető a Regisztrációt követően létrehozza a felhasználói fiókját. Az Üzemeltető a regisztráció tartalmát rögzíti, azt a felhasználói fiókban hozzáférhetővé teszi. A Regisztrált Személynek lehetősége van arra, hogy a saját felhasználói fiókjában a megadott adatokat javítsa, illetve a jognyilatkozatok joghatályos megtétele előtt az adatok rögzítése során felmerülő hibákat kijavítsa. A szerződés nyelve a magyar. Az Üzemeltető nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek. Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződést az Üzemeltető olyan módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi a Regisztrált Személy számára, hogy azt tárolja és előhívja. A felhasználói fiók, és a szerződésből fakadó jogok másra nem ruházhatóak át, természetes személy Regisztrált Személy esetében az anyja neve, születési hely és dátum nem módosítható.

3.18.    A Felek az Ingyenes Megbízási Szerződést határozatlan időtartamra kötik, annak megszüntetésére jelen ÁSZF-nek „A szerződés megszűnése és megszüntetése” című pontja alkalmazandó.

3.19.    A Weboldalt a Regisztrált Személy a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A Regisztrált Személyt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége, az ő kötelezettsége ezzel kapcsolatos óvintézkedések megtétel (vírusírtó, spyware spyware védelmi szoftverek használata, az operációs rendszer biztonsági frissítése). A Weboldal használatához szükséges, hogy a Regisztrált Személy az internet technikai és műszaki lehetőségeit és korlátait ismerje.

3.20.    Regisztrált személy elfogadja, hogy Weboldalt a Regisztrációt követően arra használhatja, hogy ott mások által feltöltött zeneművek között böngésszen, azokat érzékelje. Szerzőként a Weboldalra Zeneművet kizárólag azt követően tud feltölteni, hogy a Hitelesítést elvégezte, és a Szerzői ÁSZF-et elfogadta, valamint Előadóművészként akkor tud Zeneműre Felhasználási Szerződést kötni, ha a Hitelesítést elvégezte, és az Előadóművészi ÁSZF-et elfogadta.

4.    Üzemeltető jogai és kötelezettségei

4.1.    Az Üzemeltető egy zárt felületet biztosít a Regisztrált Személynek arra, hogy ott mások által feltöltött Zeneművek között keressen, azokat érzékelje, azokba belehallgasson.

4.2.    Az Üzemeltető köteles a Szerző által megadott személyes adatokat az adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezelni.

4.3.    A Weboldal az Üzemeltető saját fejlesztése, annak biztonsági fokát megfelelően fenntartja. A Regisztrált Személy elfogadja, hogy az elektronikus szolgáltatások igénybevétele az interneten keresztül történő adatátvitel tipikus kockázataihoz kapcsolódik, ilyen például a terjesztés, adatvesztés vagy a jogosulatlan hozzáférés, amelyért az Üzemeltető felelősségét kizárja.

4.4.    Az Üzemeltető egyebekben más feladat ellátására nem köteles, továbbá a Regisztrált Személy utasításainak teljesítésére nem köteles, az utasítás adására való jogot felek kifejezetten kizárják.

4.5.    A szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés ingyenességére tekintettel az Üzemeltető a kárfelelősségét a szolgáltatás hibája, hiányossága, kimaradása esetére teljes mértékben kizárja, és fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan úgy döntsön, hogy a szolgáltatását, a Weboldalt megszünteti, vagy azt szünetelteti, és emiatt a Regisztrált Személy vele szemben kártérítést nem érvényesíthet. 

5.    Tiltott tevékenységek, értesítés jogsértő szolgáltatásról

5.1.    A Regisztrált Személy elfogadja, hogy tilos a Weboldalra azon tartalom, hirdetés feltöltése, valamint tevékenység végzése, amely 

-    jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet,
-    bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg,
-    jóerkölcsbe ütközik vagy sérti más etikai normákat,
-    mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja,
-    megtévesztő információt tartalmaz,
-    hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván a Weboldalon végezni anélkül, hogy erre jogosult volna,
-    olyan terméket ajánl fel, melynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg,
-    olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Weboldal módosítható, vagy amely egyébéként veszélyezteti a Weboldal rendeltetésszerű működtetését.

5.2.    Az Üzemeltető a jogszabályi kötelezettségének eleget téve intézkedik minden olyan tartalom eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. A Regisztrált Személy tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető köteles együttműködni a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felkutatása és felelősségre vonása érdekében. 

6.    Szellemi tulajdon, adatbázis, szerzői jogok

6.1.    A Regisztrált Személy jogosult az Üzemeltető nevét, kereskedelmi nevét, logóját, védjegyét a saját weboldalán olyan formában feltüntetni, hogy az az Üzemeltető jogos érdekét ne sértse. Amennyiben az Üzemeltető logója, védjegye olyan felületen jelenik meg, mely az Üzemeltető megítélése szerint az Üzemeltető által képviselt brandre sérelmes, a regisztráló személy köteles haladéktalanul intézkedni annak eltávolításáról.

6.2.    Az Üzemeltető a Weboldalra általa feltöltött valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra, mint szerzői művek, vagy más alkotások, szellemi termékek tekintetében kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik. Az Üzemeltető minden jogot fenntart arra tekintettel, hogy a további felhasználás csak a kifejezett engedélyével lehetséges.

6.3.    A Weboldalon elérhető adatbázisok előállítója az Üzemeltető, így az Üzemeltető rendelkezik az adatbázis-előállítói jogokkal. Az Üzemeltető kifejezett engedélye szükséges az általa előállított adatbázis egészének vagy annak bármely részének más weboldalon, vagy egyéb módon történő bármilyen üzleti célú felhasználásához.

7.    Üzleti titok

7.1.    Regisztrált Személy elfogadja, hogy üzleti titok bármely olyan tény, információ, megoldás vagy egyéb adat (beleértve az adatból levonható következtetéseket is), függetlenül annak megjelenési formájától, amelyet a Weboldal használatával összefüggésben ismer meg, vagy amely annak során egyéb módon a tudomására jut. Üzleti titoknak minősül különösen a szellemi termék, egyéb know-how, a szabályzatok, az informatikai és fizikai hozzáférés ellenőrzését biztosító adatok (felhasználónevek és jelszavak), üzleti vagy üzemi folyamatok és módszerek, tervek és specifikációk, egyéb szoftverek és adatbázisok, valamint más szellemi alkotások, ötletek és előkészített projektek.

7.2.    A Weboldal nyilvánosságra nem hozott része és a megkötött Felhasználási Szerződés létezése és tartalma is üzleti titoknak tekintendő.

7.3.    Az üzleti titokra az üzleti titokról szóló 2018. évi LIV. törvény vonatkozik, a Felek kötelesek az üzleti titkot ennek megfelelően védeni és titokban tartani.

7.4.    A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a Feleket az Ingyenes Megbízási Szerződés megszűnésétől számított 5 évig terheli.

8.    Adatvédelem

8.1.    Regisztrált Személy elfogadja, hogy az Üzemeltető az adatait az adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli, ami a Weboldalon elérhető.

8.2.    Az Üzemeltető tájékoztatja a Regisztrált Személyt, hogy a szakmai kapcsolattartás és a szolgáltatásból eredő kötelezettségek teljesítése érdekében az Üzemeltető (mint adatkezelő) kapcsolattartási adatokat kezel, amelyek között személyes adatok is lehetnek. A kapcsolattartási adatokat az Üzemeltető papír alapon a székhelyén, vagy elektronikusan a szerverén tárolja.

9.    Vis maior

9.1.    E pont értelmezésében vis maior eseménynek minősül az érintett szerződő fél érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen (i) minősített időszaki helyzet (rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet) vagy egyéb katasztrófahelyzetnek minősíthető helyzet, függetlenül a minősített időszaki helyzet tényleges kihirdetésétől vagy a katasztrófa kinyilvánításától; (ii) sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, a szerződő fél munkavállalói által végrehajtott sztrájk vagy munkabeszüntetés kivételével (iii) a Weboldal működésében bekövetkező, a Weboldal működését ellehetetlenítő, vagy nagymértékben akadályozó zavar.

9.2.    Egyik szerződő fél sem felelős a jelen ÁSZF szerint létrejövő szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt az előző pontban meghatározott vis maior esemény okozta és az a Szerződés megkötésekor nem volt előre látható. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett szerződő fél köteles a másik szerződő felet írásban haladéktalanul értesíteni.

9.3.    Vis maior esemény időtartama alatt jelen szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben jelen szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges. 

10.    A szerződés megszűnése és megszüntetése

10.1.    Amennyiben a Regisztrált Személy jelen szerződést súlyosan vagy visszatérően megszegi, az Üzemeltető jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és egyúttal a felhasználói fiók törlése iránt intézkedni.

10.2.    Az Üzemeltető jogosult indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel felmondani jelen szerződést a Regisztrált Személynek a Regisztrációkor megadott emailcímére küldött elektronikus levél útján.

10.3.    A Regisztrált Személy bármikor indokolás nélkül jogosult jelen szerződést 30 napos felmondási idővel felmondani az Üzemeltető emailcímére a regisztrációkor megadott emailcímről küldött elektronikus levél, vagy a Weboldalon erre rendszeresített „fiók törlése” elnevezésű űrlap útján.

10.4.    Bármelyik fél által tett joghatályos felmondás a felmondási idő utolsó napjának lejártával szünteti meg az Ingyenes Megbízási Szerződést. Azonnali hatályú felmondás esetén a felmondási nyilatkozat megküldésének napján szűnik meg a szerződés.

10.5.    A felmondási idő alatt a Regisztrált Személy felhasználói jogai korlátozottak, újabb Felhasználási Szerződést nem köthet, hirdetést nem adhat fel, a felhasználói fiókjához hozzáféréssel rendelkezik. A felmondási idő alatt a meglévő esetleges Felhasználási Szerződéseit köteles lezárni, elszámolásait elvégezni.

10.6.    A Regisztrált Személy a felmondással egyidőben kezdeményezi a felhasználói fiókja törlését. A fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt az Üzemeltető akkor teljesíti, ha a Regisztrált Személynek nincs tartozása az Üzemeltető felé. A törlés iránt az Üzemeltető egyebekben haladéktalanul köteles intézkedni.

10.7.    Jelen szerződés joghatályos megszüntetése eredményeképpen a Regisztrált Személy Regisztrációja és az Ingyenes Megbízási Szerződés megszűnik, amennyiben Szerzői vagy Eladóművészi Szerződést is kötött, azok is megszűnnek. A Weboldalra a továbbiakban nem tud belépni, felhasználói fiókját nem éri el, a Szolgáltatást igénybe venni nem tudja.

10.8.    A felhasználói fiók megszűnését követően az Üzemeltető az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint kezeli vagy törli a vonatkozó személyes adatokat.

10.9.    A Szerződés megszűnése esetén a Regisztrált Személy köteles minden, az Üzemeltetőtől esetlegesen kapott marketinganyagot az Üzemeltető utasítása alapján megsemmisíteni, az Üzemeltető logóját és rá vonatkozó minden utalást a honlapjáról eltávolítani.

11.    Értesítések és változtatások

11.1.    Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatálya alá tartozó értesítések és tájékoztatások egymás irányába akkor hatályosak, ha azokat postai levél vagy elektronikus levél útján, a másik szerződő félnek az általa meghatározott elérhetőségére (az Üzemeltető tekintetében a bevezetőben meghatározott elérhetőségre, valamint szerződő fél esetén a regisztrációban aktuálisan rögzített elérhetőségre) juttatják el.

11.2.    Az e-mail útján küldött értesítés – ha a kézbesítés ettől eltérő időpontját más nem igazolja – az elküldés napjától számított 5. napon kézbesítettnek tekintendő.

11.3.    A Felek az Ingyenes Megbízási Szerződés teljesítése során együttműködnek, az Ingyenes Megbízási Szerződéssel kapcsolatos minden lényeges körülményről tájékoztatják egymást.

11.4.    Az Üzemeltető jogosult a szerződésben rögzített jogait és kötelezettségeit harmadik személyre átruházni a Regisztrált Személy külön hozzájárulása nélkül azzal a feltétellel, hogy az Üzemeltető a szerződésbe belépő jogutódja a szerződés szerinti kötelezettségek teljesítését előzetesen írásban vállalja. A jogutóddal létrejövő jogviszony tartalma megegyezik a jelen szerződésben foglaltakkal. Az Üzemeltető köteles a személyében bekövetkezett változásról a Regisztrált Személyt a változástól számított 15 napon belül elektronikus úton tájékoztatni. 

12.    Panaszkezelés

12.1.    A Regisztrált Személy elfogadja, hogy valamennyi panaszt, visszajelzést, kérdést az Üzemeltető, amennyiben az a Weboldal használatával kapcsolatos, köteles – a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül és a hatályos jogszabályi határidők betartásával – megválaszolni, orvosolni, más módon kezelni (a továbbiakban: Panasz).

12.2.    Panaszt – választása szerint, amennyiben erre módja van - az Üzemeltető is megválaszolhatja, és kezelheti. Amennyiben a Panasz oka kizárólag a Weboldal működésével áll összefüggésben, a Panaszt az Üzemeltető köteles kezelni.

12.3.    Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a hozzá eljuttatott visszajelzések alapján a Weboldal működését javítsa, a vitás kérdéseket kezelje. A Felhasználó a Weboldallal és az Üzemeltető működésével kapcsolatban elsődlegesen az Üzemeltető postacímén vagy elektronikus elérhetőségén (1051 Budapest, Nádor utca 19. 3. em./11/A., csakadal@csakadal.hu) tehet bejelentést, panaszt. Az Üzemeltető a beérkezett panaszokra lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül e-mail útján válaszol.

12.4.    Amennyiben a panaszt az Üzemeltető nem tudja kezelni, a Felhasználási Szerződés vonatkozásában az Üzemeltető tájékoztatja a fogyasztónak minősülő szerződő felet, hogy a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat, amennyiben fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabálysértést észlelt. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény., a 2008. évi XLVII törvény., valamint a 2016. évi CL törvény tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: https://jarasinfo.gov.hu

12.5.    A fogyasztónak minősülő Felhasználási Szerződést kötő felet kifogásainak bíróságon kívüli rendezésével kapcsolatos lehetőségekről további tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken talál:

- Békéltető Testületi eljárás: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek
- Fogyasztóvédelmi hatósági eljárás indítása: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag
- Európai Fogyasztói Központ https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/europai_fogyasztoi_kozpont

Az Üzemeltető székhelye szerint a BFKH Fogyasztóvédelmi Főosztály (cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.) illetékes. 

12.6.    A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára, az alábbi platformon: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase


12.7.    Bármely jogvitát, amely a Weboldal használatával, a Felhasználási Szerződéssel, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek elsődlegesen tárgyalásos úton kísérelnek meg rendezni.

13.    Egyéb rendelkezések

13.1.    Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen, vagy végrehajthatatlan volna, úgy az a többi rendelkezését nem érinti. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely részének érvénytelenségét a bíróság megállapítja, a szerződés valamennyi többi feltétele és rendelkezése ettől függetlenül hatályban marad, feltéve, hogy a szerződő felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték volna. A szerződő felek minden elvárható intézkedést megtesznek azért, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést egy olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, amely célját és hatását tekintve leginkább megfelel az eredeti rendelkezésnek.

13.2.    Bármely vitát, amely a jelen ÁSZF vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a szerződő felek elsődlegesen tárgyalásos úton kísérelnek meg rendezni.

13.3.    A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadók.